Monday, September 8, 2014

worms and beetles / orme og biller


intentionally left blank
that sheet
that could hold
a melodic duet
for moth and candle

the hand
supposed to write it down
forgot

the head
wherein it was conceived
got filled with rain
and muddy feet
something unseen
rotting away
and infected the scaffold
holding up the skull

that skull that mimics
repeats
mirrors
the curvature of Earth
(like a bullet does)
as seen from a hole
in the ground

we rewrite history
as seen
from the viewpoint
of worms and beetles
and agree that birds
are evil

at least we agree
on something
bevidst efterladt tom
det ark
der kunne holde
en melodisk duet
for natsværmer og lys

hånden
der skulle skrive den ned
glemte det

hovedet
hvori den var undfanget
blev fyldt af regn
og mudrede fødder
noget der ikke kunne ses
rådnede væk
og inficerede stilladset
der holdt hovedskallen oppe

den hovedskal der efterligner
gentager
spejler
Jordens krumning
(som et projektil gør det)
set fra et hul
i jorden

vi omskriver historien
som den ses
fra ormes og billers
synspunkt
og enes om at fugle
er onde

i det mindste
kan vi enes
om noget


No comments:

Post a Comment