Friday, March 27, 2015

3rd person / 3die person

for a moment heshe falls into hisher third person dimension and gets estranged then a chair is moved and the room changes not much but enough to cause nausea shouldn't play with the moon leave it be [heshe is a crow an albatross a handle on a door creaking] for a nano second or forever bound to circle dissatisfaction and keys with no matching keyholes thrown away in Spain let's say it washes up in Nørre Vorupør and that will scare them off the tourists forget about fish and seals and [fear won't float] falls out again and touches the dry side of window running with rain


i et øjeblik falder hunhan ind i sin tredjepersonsdimension og bliver fremmedgjort så flyttes en stol og rummet forandres ikke meget men nok til at forårsage kvalme sku ikke lege med månen lad den være [hanhun er en krage en albatros et dørhåndtag der knirker] i et nanosekund eller for altid bundet til at kredse om utilfredshed og nøgler uden matchende nøglehuller smidt ud i Spanien lad os sige skyller det op i Nørre Vorupør og vil skræmme dem væk turisterne glem alt om fiskene og sælerne og [frygt kan ikke flyde] falder ud igen og rører ved den tørre side af et vindue der løber af regn

the learning / lærdommen

sleep followed a trail
of down-soft ice

that little by little
was taught to recognize

my his her their our feet

so not
to swallow those
walking
or those
trying
to

søvnen fulgte et spor
af dunblød is

som lidt efter lidt
lærte at genkende

min hans hendes deres vore fødder

så den ikke
ville sluge de
vandrende
eller de
der
prøvede

Thursday, March 26, 2015

sand


did the clouds just part to let the wind in?

along the oceans and in areas where the rain won't fall in eyes and in pockets in hourglasses and almost with certainty in abandoned houses where they come to rest the skin cells of the Earth from time to time someone will turn up with a broom or a vacuum cleaner thinking the bits and pieces of things falling apart are out of place and they will declare the coming of the world fire which (of course) won't hurt cleanersshe suffers the delusion that she isn't ageing and fills her skin with poison and starlings and travelling jelly-fish temporarily serving as salt and water containers
”something to bind me”, she says”to 1993 permanently”
the temperature of cherry blossoms
noted
on a fly's wings
delte skyerne sig lige for at lukke vinden ind?


langs havene og i områder hvor regnen ikke vil falde i øjne og lommer i timeglas og næsten med sikkerhed i forladte huse hvor de kommer for at hvile sig Jordens hudceller fra tid til anden vil en eller anden dukke op med en kost eller støvsuger fordi de synes at stumperne fra ting der falder fra hinanden ligger på et forkert sted og de vil indvarsle verdensbranden som (selvfølgelig) ikke vil ramme rengøringsfolk
hun lider under forestillingen om at hun ikke bliver ældre og fylder sin hud med gift og stære og vandrende vandmænd der tjener som vand- og saltbeholdere
”noget der kan binde mig”, siger hun ”til 1993 for bestandig”
kirsebærblomsters temperatur
noteret
på en flues vinger


Sunday, March 22, 2015

In Duality And's are Everywhere / I dualiteten er Og'er alle steder - for world poetry day


In Duality And's are Everywhere
the upright ones
began to speak and sing and replicate
the sounds they heard in rocks
and dust and grass and water
and winged and legged and rooted
and swimming beings
then covered their heads with rain
and filled their ears and nostrils with mud
their eyes with light
sealed them
and waited
forsaking the wind
forsaking the wind

                                                                    58th spring
                                                                    gradually I've grown
                                                                    dragonfly eyes

then one of them caught the arrow of time
discovered it couldn't be still
and mounted it
and flew towards the realm of dust
and dead stars
carrying the sounds of his home
towards the end of all things
there she opened her ears and eyes
her mouth and nostrils
and sang and hummed and clapped
as she met herself flying the other way
having sung and hummed and clapped
and dust came together and made stars
and winged and legged and running
and swimming and rooted beings
and she was a he
and he covered his head with rain
he covered his head with rain
I dualiteten er Og'er alle steder

de oprejste
begyndte at tale og synge og efterligne
lydene de hørte i klipper
og støv og græs og vand
og vingede væsener
og dem med ben og de svømmende
så dækkede sine hoveder med regn
og fyldte sine ører og næsebor med mudder
sine øjne med lys
og forseglede dem
og ventede
de gav afkald på vinden
de gav afkald på vinden

                                                                   58nde forår
                                                                   gradvist har jeg fået
                                                                   guldsmeds øjne

så fangede én af dem tidens pil
opdagede at den ikke kunne holdes stille
og besteg den
og fløj mod støvets
og de døde stjerners rige
og hun bar på lydene fra sit hjem
mens hun fløj mod alle ting ende
der åbnede hun sine ører og øjne
sin mund og sine næsebor
og sang og nynnede og klappede
og hun mødte sig selv flyvende den anden vej
efter at have sunget og nynnet og klappet
og støvet samlede sig igen og lavede stjerner
og vingede og benede og løbende
og svømmende væsener og dem med rødder
og hun var en han
og han dækkede sit hoved med regn
han dækkede sit hoved med regnTuesday, March 17, 2015

Schuster's Thursday / Schusters torsdag

Schuster's Thursday


is that
the face of Christ
on the toast?

on good days
we deny aeroplanes

Schuster (unseen, unknown)
shoots out his
stethoscope fingers
and listen to my Hippocampus
humming 'She Loves You'
(yeah yeah yeah)

then shape-shifts
into a dentist's chair
reciting the Burnt Cigar Sutra
imploring mushrooms to march
till the painted dawn

on bad days
we grow hair in odd places

then on Thursdays
oat is the transmitter
of god's [read: economy] willSchusters torsdag

er det
Kristi ansigt
på brødet?

på gode dage
fornægter vi flyvemaskiner

Schuster (uset, ukendt)
skyder sine teleskopfingre
ud og lytter
til min Hippoampus
der nynner ”She Loves You”
(yeah yeah yeah)

og skifter derefter form
til en tandlægestol
mens han reciterer Den Brændte Cigars Sutra
og tilskynder paddehatte til at marchere
mod det malede daggry

på dårlige dage
får vi hår på de underligste steder

så, på torsdage
bliver havregryn formidlere
af guds [læs: økonomi] vilje


Tuesday, March 10, 2015

Notes about being an island / Noter om at være en ø

day 1: invisibility works both ways

1. dag: usynlighed virker begge veje

:

day 2: without warning the watch, a replica of those worn by German Stuka pilots in WWII, unleashes its Trumpets of Jericho siren

2. dag: uden varsel slipper uret, en efterligning af de ure, der blev båret af tyske Stukapiloter i 2. Verdenskrig, sin Jerikos Trompeter sirene løs

:

day 3: the clouds are stiched on with thread and there's no people in sight

3. dag: skyerne er syet på med tråd og der er ingen mennesker i sigte

:

day 4: radio silence except for a miserable looped pop song

4. dag: radiotavshed bortset fra en elendig popsang i loop

:

day 5: my lifeline ends by a bus stop

5. dag: min livsline ender ved et busstoppested


:

day 6: a boy (no, people aren't extinct) wears a green t-shirt and hops on one leg

6. dag: en dreng (nej, mennesker er ikke uddøde) har en grøn T-shirt på og hopper på eet ben


:

day 7: the reconstructed ear fills with the small-talk of an invisible stream; do I really need playing cards?

7. dag: det rekonstruerede øre fyldes af en usynlig bæks småpludren; har jeg virkelig brug for spillekort?

Tuesday, March 3, 2015

Khari

Khari

the imaginary window
at the end of the cinema
filled with wavering sea grass
in a stream without beginning
or end

just the cooling sound
of water on this warm
summer's day

we stole a couple of hours
looking into that remote world
so much like our own

I'm not sure you were aware
of how much she looked
like you

she, the manifestation
of his guilt
and powerlessness

I froze a bit
with you beside me
and you on the screen

your despair and unease
by our latent and impossible
crime

I should have …
well, it's too late now

I never saw you
after that
only fleeting glimpses
on some station
or waiting
for a bus
and you looked
tormented

as tormented as when she
found out she wasn't real

I guess life
didn't treat you well

Khari's face
is frozen in time
yours bear traces
of it

as it should


Khari

det imaginære vindue
for enden af biografen
fyldtes af bølgende søgræs
i en strøm uden begyndelse
eller ende

kun den kølende lyd
af vand på denne varme
sommerdag

vi stjal et par timer
og kiggede ind i den dér fjerne verden
så meget lig vor egen

jeg er ikke sikker på
om du var klar over
hvor meget hun lignede dig

hun, manifestationen
af hans skyldfølelse
og magtesløshed

jeg stivnede et øjeblik
med dig ved siden af mig
og dig på lærredet

din fortvivlelse og uro
ved vor latente og umulige
forbrydelse

jeg skulle have …
det er for sent nu

jeg så dig aldrig
efter det
kun flygtige glimt
på en eller anden station
eller ventende
på en bus
og du så plaget ud

så plaget som da hun
fandt ud af at hun ikke var virkelig

måske behandlede livet
dig ikke godt

Kharis ansigt
er fastfrosset i tiden
dit bærer spor
af den

som det skulle gøre
Khari is a figure in Tarkovsky's Solaris (1972).