Saturday, August 26, 2017

taken / taget

he was taken from
his mother at a young age
by 25 rebel pelicans
and dumped in the cafeteria

in a faraway shopping centre
where no thinking man
or woman
would dream of being seen

and yet they were there
and continued asking each other
where they were
and how they got there

and why the menu
was one seemingly endless
string of spaghetti
without ketchup

:

han blev taget
fra sin mor i en ung alder
af 25 rebelske pelikaner
og dumpet i et cafeteria

i et shoppingcenter langt borte
hvor ingen tænkende mand
eller kvinde
kunne drømme om at blive set

og dog var de der
og spurgte konstant hinanden
hvor de var og hvordan
de var kommet dertil

og hvorfor menuen bestod
af et tilsyneladende endeløst
stykke spaghetti
uden ketchup


Monday, May 8, 2017

hime / hjam


while we identified trees
from their darkness

that darkness that’s always
cheating the eye

we ended up with the word ”home”
unused

but made up ”hime”
as a cross between

him and home

and looked awaymens vi identificerede træer
ud fra deres mørke

det mørke der altid
snyder øjet

endte vi op med ordet ”hjem”
i overskud

men opfandt ”hjam”
som en krydsning mellem

ham og hjem

og kiggede væk

Saturday, April 22, 2017

Sock / Sok (deep poetry)


Sock

and I thought:
the centre of my being
is a tiny splotch
of spilled liquid
lying on the floor
only visible from the side

it must have fallen out of me
when I was looking
for something else
something that would provide stability
like a butterfly on a needle
or a tapestry slowly being eaten by moths
for, let’s face it, stability
is as temporary as the solar system

(I just thought I’d give you
a picture big enough to make you believe
that I have big thoughts)

I must have dropped it
while I tried to replenish
the fluid I was taught
is vital, that fluid
which can reflect the faces
of other people
but won’t respond
to anything I – or they – say

but I stepped on it
and it vanished into my sock


Sok

og jeg tænkte:
centeret af min væren
er en lille plet
af spildt væske
der ligger på gulvet
man kun kan se fra siden

den må være faldet ud af mig
mens jeg kiggede efter
noget andet
noget der ville give stabilitet
så som en sommerfugl på en nål
eller en gobelin der langsomt spises af møl
for, lad os se det i øjnene, stabilitet
er lige så midlertidig som solsystemet

(jeg tænkte, at jeg hellere
måtte give dig et billede stort nok til
at få dig til at tænke
at jeg har store tanker)

jeg må have spildt den
mens jeg prøvede at opspæde
den væske jeg har lært
er vital, den væske
som kan genspejle
andre menneskers ansigter
men ikke vil reagere
på noget jeg – eller de – siger

men jeg trådte på den
og den forsvandt ind i min sok

Friday, March 31, 2017

the sound / lyden


the sound it makes
when it falls
in the dark

the rain

is the same as my
stumbling
steps


lyden den laver
når den falder
i mørket

regnen

er den samme som mine
snublende
skridt

Wednesday, March 8, 2017

3 short stories


the door in your eye opens up to a world of winds no one flies a kite or flies at all


døren i dit øje åbnes op til en verden af vinde ingen flyver med drage eller ingen flyver


:


it's a footnote explaining itself or a deaf seal on a rock with no name to explain your Rorsarch face


det' en fodnote der forklarer sig selv eller en døv sæl på en sten uden navn til at forklare dit Rorsarch-ansigt


:


keeping away from 3D people you dream up elaborate conspiracies of why they shun you and you open and close the fridge door and see your friend the milk fade away little by littleholder dig væk fra 3D mennesker og konstruerer indviklede konspirationsteorier om hvorfor de undgår dig mens du åbner og lukker køleskabsdøre og ser din ven mælken forsvinde lidt efter lidt