Monday, October 19, 2015

(Paperladder / Papirstige)


at the foot of the paper-ladder
we light a fire
a cold one
to signal the moths
we've arrived

in the desert of hourglass-sand
you draw images
of long since exploded ancestors
while I oil the gears
of a mountain
that will be our vehicle
as we cross the needle's head

with eyes full of fish
we join the eternal caravan
carrying nothing
between nowhere
and noplace
ved foden af papirstigen
tænder vi en ild
en kold een
for at signalere til natsværmerne
at vi er ankommet

i ørkenen af timeglassand
tegner du billeder
af for længst eksploderede forfædre
mens jeg smører gearene
i et bjerg
der skal blive vort fartøj
når vi skal krydse nålehovedet

med øjne fulde af fisk
tilslutter vi os den evige karavane
der fragter ingenting
mellem intetsteds
og ingenvegneFriday, October 16, 2015

(Pollenprayer / Pollenbøn)

we make our bed
for the dragonflynight
with fingers that turn to dust
with every touch

in milky silence
we inscribe the secrets
of our pollenprayer
to the one
cloud of unkowing
where deep chairs
and eager scarabs
awaits our particpating
in moving the heavenly bodies

the rest
goes into
the rainvi ordner vor seng
til guldsmedenatten
med fingre der bliver til støv
ved hver berøring

i mælkestilheden
indskriver vi hemmelighederne
i vor pollenbøn
til den eneste
uvidenhedens sky
hvor dybe stole
og ivrige skarabæer
afventer vor deltagelse
i at bevæge
de himmelske legemer

resten
går ind
i regnen


Tuesday, October 6, 2015

(Threshold / Tærskel)


falling
the spire-birds that crashed
against the leaden sky
hung in dusk-chains

we try our best
to put them back together
using our sight as glue
our sweat our bread

and you
you have one foot
in the next dawn
while I have one
in the previous night

and the saviourstone sings
de falder
spirfuglene der smadredes
mod himlen af bly
hængende i tusmørkekæder

vi prøver så godt vi kan
at samle dem igen
med vort syn som lim
vor sved vort brød

og du
du har den ene fod
i det næste gry
mens jeg har én
i den foregående nat

og frelserstenen syngerSunday, October 4, 2015

Fanfare

the SevenPlaceSaint pierces the leather bread
left for the wisest of beetles
in the shirt he wore
just before becoming a horn

a fanfare that will soon be his prison
solidifies as it reaches
the top of the spire

serotonin-bridges cross
the sleepless lawn
still hugging wet footprints
and my birds empty
of mornings

thus we become the broken
who will get up at night
to bottle moonlight 
and shadow-ink
SyvStedsHelgenen genneborer læderbrødet
der var efterladt til de viseste biller
i den skjorte han bar
før han blev et horn

en fanfare der snart vil blive hans fængsel
bliver solid og fast
da den når
toppen af spiret

serotoninbroer krydser
den søvnløse plæne
der stadig krammer våde fodspor
og mine fugle tømmes
for morgener

således blir vi de nedbrudte
som vil stå op om natten
for at fylde månelys
og skyggeblæk
på flaske


Dew / Dugthe pulseweb emerging
from a lizards wave-gaze
connects a hand
with a mountain
and the road home
becomes bearable

angel-envelopes pass
through a red velvet room
with the death-thorns
of our third person being

we're sketches
drawn in dew
by dew
and we run down
the windows of a butterfly-sphere

sometimes
it's only by prayer
the granite river
will run


pulsvævet der kommer ud
fra et firbens bølge-syn
forbinder en hånd
med et bjerg
og vejen hjem
bliver udholdelig

englekuverter går gennem
et rødt fløjlsværelse
med vor tredjepersons
dødstorne

vi er skitser
tegnet i dug
af dug
og vi løber ned ad vinduerne
i en sommerfuglesfære

nogle gange
er det kun ved bøn
at granitfloden
vil flyde

Saturday, October 3, 2015

Marble hand / Marmorhånd

Mary-blue
the thin coat
where birds fly
trees grow
and I loose my bearings

our prayer is a needle
vivibrabrattting inside the silence
of dust-roses

come here and lay down
your marble hand
on the grass-dream

horses become
the weight of The Absent
ever more untameable
as they drag a giant clock
from its place between Aries
and Sagittarius
to the deep well
of the alphabet

that song will never escape


--*--


Mariablå
den tynde frakke
hvori fugle flyver
træer gror
og jeg farer vild

vores bønner er en nål
der vivibrebrerrrer i støvrosernes
stilhed

kom her
og læg din marmorhånd
på græsdrømmen

heste bliver
vægten af Den Fraværende
stadigt mere utæmmelige
som de trækker et gigantisk ur
fra dets sted
mellem Vædderen
og Skytten
til alfabetets dybe brønd

dén sang vil aldrig flygte