Wednesday, December 28, 2016

poem / digt

a keen eye for a womanly figure
                                         disappearing
the One in the berry
the silent One
who dreamed you into a city of straw
and one of fire

listen to how his steps are in the water


a keen ear for the music
                       of those with hands
the One in the berry
the Expanding One
who dreamed you onto a coast of stones
and one of snails

listen to how his steps are in the water


                    you turn on your heel
                   and your heap of ashes

                   'I have seen' you think
                                       and the frost spreads
                    to a shell on that coast
                    in that city (which?)
                    in that limb
                    you used to hide the night in


listen to how his steps are in the water
in the city
on the coast
of frost
et vågent øje for en kvindelig figur
                                               der forsvinder
Den i bærret
Den Stille Ene
som drømte dig ind i en by af strå
og én af ild

hør hvordan hans skridt er i vandet

et vågent øre for musikken
                           af dem med hænder
Den i bærret
Den Ekspanderende
som drømte dig op på en kyst af sten
og én af snegle

hør hvordan hans skridt er i vandet


                      du vender om på din hæl
                      og din askebunke

                     'Jeg har set' tænker du
                     og frosten spreder sig
                     til en muslingeskal på dén kyst
                     i dén by (hvilken?)
                     i det lem
                     du plejede at gemme natten i


hør hvordan hans skridt er i vandet
i byen
på kysten
af frost

Tuesday, December 27, 2016

as you come out / da du kommer ud

AS YOU COME OUT from the wave
you first tie your shoes
then you measure out pieces of string
as long as your arm
and loosen time from your hair

now you can say
»I am« and believe it

you can say »now you must act, now, with this face«

as you come out from the wave
your discovery of love
can be measured by string

pieces as long as your arm as the waveDA DU KOMMER UD af bølgen
binder du først dine sko
så udmåler du stykker af snor
så lange som din arm
og løsner tiden fra dit hår

nu kan du sige
»Jeg er« og tro det

du kan sige »nu må du handle, nu, med dette ansigt«

da du kommer ud af bølgen
kan din opdagelse af kærligheden
måles af snor

stykker så lange som din arm som bølgen

Sunday, December 25, 2016

midday dream / middagsdrøm

dad sits by the whitewashed wall taking in the sunshine
of what seems like Spain
and The Virgin in a white summer dress
with deep blue printed flowers
rushes to him
gives birth to The Son of Man
the Light from Light
places Him in my father's arms
and rushes up the stairs and into the massive darkness
of big factory

                                     and the sun is so white

I sit by my atheist father holding The Word Made Flesh
we tickle His feet
talk baby talk
and wonder when Mary's off for lunch

I get stories from my own childhood
and produce nappies and milk bottles
bread and cheese
good coffee and cooling winds
out of nothing

                                   and the sunshine's golden-golden

Mary's shift stops in the early evening
she returns to get her child
and asks if we'll be there, here, again tomorrow
we say we will, we have nothing better to do
she smiles
the baby smiles
and off they go down the hill
to the white town

we hear her sing
we hear Him giggle
and get up to stretch our legs
my atheist father and I
and smell a thousand meals cooked
in a thousand kitchens on our way home

                                     and the sun shrinks to fit into a word
:::***:::far sidder op ad en hvidvasket væg og soler sig
i noget der forekommer som Spanien
og Jomfruen i en hvid sommerkjole
med dybt blå påtrykte blomster
skynder sig hen til ham
føder Menneskesønnen
Lyset af Lyset
lægger ham i min fars arme
og skynder sig op ad trapperne og ind i en stor fabriks
massive mørke

                                     og solen er så hvid

jeg sidder ved siden af min ateistiske far
der holder Ordet Der Blev Kød
vi kilder Ham under fødderne
taler babysprog
og spekulerer på
hvornår Maria har frokostpause

jeg får historier fra min egen barndom
og trækker bleer og sutteflasker
brød og ost
god kaffe og svalende vinde
ud af det rene ingenting

                                      og solskinnet er gyldent-gyldent

Maria får fri i den tidlige aften
hun vender tilbage for at få sit barn
og spørger, om vi også vil være her, der, igen i morgen
vi siger vi vil, vi har ikke noget bedre at tage os til
hun smiler
babyen smiler
og så går ned ad bakken
til den hvide by

vi hører hende synge
vi hører ham le

vi rejser os for at strække benene
min ateistiske far og jeg
og dufter tusind måltider lavet
i tusind køkkener på vor vej hjem

                                      og solen krymper til den kan være inde i et ord

palimpsest(?)


Saturday, December 17, 2016

days / dage


These are the days, days of blank playing cards for a game of solitaire and tired hands. The walls will move and not move. You will walk into them one after one. Your moth nature, your blank cards where once you had an ocean, the ocean that stretched further than your stack of bills.deep
inside
the fog

fogDisse er dagene, dage fulde af blanke spillekort til en kabale og trætte hænder. Væggene vil bevæge sig og ikke bevæge sig. Du vil gå ind i dem een efter een. Din natsværmernatur, dine blanke kort, hvor du engang havde et hav, havet der strakte sig længere end din bunke af regninger.dybt
inde
i tågen

tåge

Wednesday, November 23, 2016

Nt /Ut


just as you're
looking

at something
of no consequence

like a
veggie pasta maker

a Christmassy
ray-gun

your leg
gives in

gives up

your grav
itational centre

is suddenly
in an unf
amiliar place

an ex istentialist
would get hours
of fun

out of that

our inherent
tendency

to fall

ligesom du
kigger

på noget
ligegyldigt

som en
grøntsags pasta høvl

en juleagtig
strålepistol

giver dit
ben efter

giver op

dit tyng
depunkt

er pludseligt
på et u
vant sted

en eks istentialist
ku' få timers
morskab

ud af dét

vor iboende
tilbøjelighed

til at falde

Saturday, August 6, 2016

the crossing / overgangen


really, I did cross the street
for no other reason and with no
other purpose than to cross
the street and to be able to say
that I crossed the street with
no other purpose than the crossing
itself

write it on the grass above my bones
if you'd like or just write on the grass
a poem or an everyday sentence
of everyday words like: ”oh, it's raining again”
and ”no, bus number 3 stops over there”
using green ink and drops
of a decent espresso

det' sandt, jeg gik over gaden
uden anden grund og uden
andet formål end at gå over
gaden og for at kunne sige
at jeg gik over gaden uden
andet formål end selve
overgangen


skriv det på græsset over mine ben
hvis du har lyst eller skriv på græsset
et digt eller en hverdagssætning
med hverdagsord som ”nå, det regner igen”
og ”nej, bus nummer 3 stopper dérovre”
med grønt blæk og dråber
af en anstændig espressp

Friday, July 1, 2016

open back / åben ryghe walks with his back open
so winds and birds and hidden glances
can sneak inside
without having to look him
in the eyes

”everything under the sun
and even the sun itself
can be in need
of a little rest and quiet”
he says and the rain
pauses on his skin
before it hurries onwards
to the soil
the street
the gutter
to meet itself in the lake
the ocean
the puddle and pool
the caves and cavities
under ground
where it does
what it does

whistling
he puts one foot
in front of the other
have done so
and will do so
till he stops

and no one
will notice anything

except for a strange sensation
of something
missing
han går med sin ryg åben
så vinde og fugle og skjulte blikke
kan snige sig indenfor
uden at skulle se ham
i øjnene

”alt under solen
og selve solen
kan have behov
for en smule fred og hvile”
siger han og regnen
holder en pause på hans hud
før den skynder sig videre
til jorden
gaden
rendestenen
for at møde sig selv i søen
havet
pytten og pølen
hulerne og grotterne
under jorden
hvor den gør
hvad den gør

fløjtende
sætter han én fod
foran den anden
og har gjort det
og vil gøre det
til han stopper

og ingen
vil lægge mærke til noget

bortset fra en underlig følelse af
at noget
mangler

Sunday, June 5, 2016

Schuster's Head Aquarium / Schusters Hovedakvarie

Dr. Alfred Schuster
acquired one too
one of those detached heads
in an aquarium
with a tiny castle and a treasure chest
giving off bubbles

an accessory a la mode

he placed it opposite his desk
to have someone
he could talk to
and air his ideas for comments
while working on his paper
about the children
with tree seeds in their heads
those who were living
in his asylum called Paradise

but it was a stupid head
it knew nothing
Schuster didn't already know
and could only talk about matters
that didn't matter
and yet it did one day say something
that got the doctor thinking

“Do you plan to make a park
of those children as the seeds
begin to sprout? If so, don't
forget a playground and a fountain,
oh, and an ice cream shop. That's
what's important with parks”.

Schuster fed the head with Head Fodder
of the best kind
and went into the dormitory
to water the children

that night they dreamt of rain


..::..::..::..


Dr. Alfred Schuster
anskaffede sig også et
eet af de dér løsrevne hoveder
i et akvarie
med et bette slot og en skattekiste
der kom bobler ud af

en indretningsting a la mode

han satte det overfor sit skrivebord
for at have nogen
han kunne tale med
og lufte sine ideer for eventuelle kommentarer
mens han arbejdede på sin afhandling
om børnene
med træfrø i sine hoveder
dem, der boede på hans børnehjem
kaldet Paradis

men det var et dumt hoved
det vidste ikke noget
Schuster ikke allerede vidste
og kunne kun tale
om ligegyldigheder
og dog sagde det en dag én ting,
der fik doktoren til at tænke

”Planlægger du at lave en park
af de børn, når frøene
begynder at spire? I så fald
må du ikke glemme en legeplads og et springvand
og forresten heller ikke en iskagebod.
Det er det, der er det vigtige,
hvad angår parker”.

Schuster fodrede hovedet med Hovedfoder
af den bedste slags
og gik ind på sovesalen
for at vande børnene

den nat drømte de om regn

Saturday, April 2, 2016

Then / DaThen

the writing won't skip your grave. when it follows you, you run the risk of being erased. or rewritten. the horizon is a loosely drawn jaw of a saint resting. don't mention the ravens, not them, they'll take your eyes out and night will ooze from their sockets and drain you. perhaps then you will swap your I for something useful; a carrot, a galaxy, a tin opener.
Da

skriften vil ikke gå forbi din grav. når den følger dig, løber du risikoen for at blive visket ud. eller skrevet om. horisonten er en løst tegnet kæbe på en hvilende helgen. nævn ikke ravnene, ikke dem, de vil tage dine øjne ud og natte vil sive fra hulerne og dræne dig. måske vil du da bytte dit jeg til noget nyttigt: en gulerod, en galakse, en dåseåbner.

Friday, April 1, 2016

the pollen shooting boy / pollenskyderdrengen


he waits there
under the still naked birch
the pollen shooting boy
with his cartridges
of all the trees' and bushes' and flower's mating-dust

he is waiting for the right time
which is now, now and now
between showers
to shoot them into the air
like invisible firework exploding
to cover every possible stigma
and tease human mucus gland
to say by deed
'You are nature too'

as if ...

when we break we break into dust
and mingle with the powder
of the universe
forming lumps
in the pockets of the living

and we return through the mouths
of every singing being


...:::...:::...han venter dér
under den stadig nøgne birk
pollenskyderdrengen
med sine patroner
af alle træernes og buskenes og blomsternes parrings-støv

han venter på det rigtige tidspunkt
som er nu, nu og nu
mellem bygerne
for at skyde dem ud i luften
som usynligt fyrværkeri der eksploderer
for at dække ethvert muligt støvfang
og drille menneskers slimhinder
for at sige ved handling
'Du er er også natur'

som om ...

når vi går i stykker er det som støv
der blandes
med universets pulver
og vi bli'r til klumper
i de levendes lommer

og vi vender tilbage gennem mundene
af alle syngende væsener

Friday, March 25, 2016

the stolen noses / de stjålne næser

when you were a child
your mum and dad, grandmother and granddad,
their sisters and brothers
their friends and colleges
and every grown up person
who materialized for a while
at the end of your bed
laughing and talking aloud
and disappeared again
leaving the smell of coffee and cheroots
beer and pickled herring
cigarettes and snaps
all took your nose
or a copy of your nose

you saw it sticking out
between their index and middle fingers
and the men put their copy in a pocket
the women in their enigmatically roomy handbags
smelling of perfume and mints
and everyone left
eventually
taking away the copies of your nose
and yet it remained in your face
almost in the middle
the one original nose
the one you'll ever have
though you later learned
how make copies
of other children's noses

and from time to time the question arises:
where did they go?::::da du var barn
tog din far og din mor, bedstemor og bedstefar
deres brødre og søstre
deres venner og kolleger
og enhver voksen person
som materialiseredes for et øjeblik
for enden af din seng
mens de lo og talte højt
og forsvandt igen
efterladende lugten af kaffe og cerutter
øl og spegesild
cigaretter og snaps
alle din næse
eller en kopi af din næse

du så den stikke ud
mellem deres pegefinger og langemand
og mændene stak deres kopi i en lomme
kvinderne i sine gådefuldt rummelige håndtasker
der duftede af parfume og bolsjer
og alle gik
og tog deres kopier af din næse med sig
og dog var den stadig i dit ansigt
næsten midt i
den eneste originale næse
den eneste du nogensinde vil få
selvom du senere lærte
selv at lave kopier
af andre børns næser

og fra tid til anden dukker spørgsmålet op:
hvor blev de af?

Wednesday, March 23, 2016

something about falling / noget om at faldeand you're falling down the stairs
and the stairs descend along the back of a scarab
and the scarab's tripping on its way down the heavenly arch
and the heavenly arch falls into a cup
and the cups falls off a table with maps of uncharted lands
and the uncharted lands fall off the brow of a beggar
and the beggar falls into a bottomless sheet of paper
and the paper folds into a ship
and the ship falls over the edge of a marshmallow sea
and the marshmallow sea gets drained by a moth
and the moth flies into a mouth (singing)
and in the mouth the universe regains its shape
and the shape of the universe is calculable
but the numbers are written on waterog du falder ned ad trapperne
og trapperne går nedad lang ryggen af en skarabæ
og skarabæen snubler på vej ned ad den himmelske bue
og den himmelske bue falder ned i kop
og koppen falder ned fra et bord med kort over ikke kortlagte lande
og de ikke kortlagte lande falder af en tiggers pande
og tiggeren falder ned i et bundløst ark papir
og papiret foldes til en båd
og båden falder ud over skumfidus-havets kant
og skumfidus-havet drænes af en natsværmer
og natsværmeren flyver ind i en mund (der synger)
og i munden får universet sin form tilbage
og universets form kan man regne sig til
men tallene er skrevet på vand


Friday, January 29, 2016

one-line poems / een-linje digte


crumbles fall out the tobacco pouch and another war starts up

smulder falder ud af tobakspungen og endnu en krig begynder

:

it's extinct that butterfly made of mercury

den er uddød den sommerfugl lavet af kviksølv

:

you cannot talk to them their OCD circles around pinheads

du kan ikke tale til dem deres OCD cirkler omkring nålehoveder

:

”we can't just sit here let's go be indifferent somewhere with chaos"

”vi kan ikk' bare sidde her lad os gå hen og være ligeglade et sted med kaos"


:

across the sky a dead finger writes ”Unknow” and we become the shoes of the hills

hen over himlen skriver en død finger ”Uvid” og vi bliver højenes sko

:

in those in-between years they think they're pop songs then they fall

i de dér mellem-år tror de de er popsange så falder de

:

left unattented we'll merge with the stains on the table the ones that look like us

overladt til os selv bliver vi eet med pletterne på bordet dem der ligner os

:

while the ocean fills up with humans they make cakes that look like flowers

mens havet fyldes op af mennesker laver de kager der ligner blomster

:

in the first world they think about what not to eat and have already ticked off chairs and bridges


i første verden spekulerer de på hvad de ikke skal spise og har allerede hakket stole og broer af

Saturday, January 23, 2016

(scarecrow / fugleskræmsel)

a blue stone
a red one
and a grey
soaked in spacefluid
nameless
and dug out
from your left eye
may just contain
the tunes
that made you

                       finger. you know it. you're connected
                       to the dusteagles we covered in honey.
                       to the cloudlizards in the graves. to
                       the small bone in the ocean. to the moment
                       you realise you cannot let gravity
                       find you.

and you released
your tracks
from the snowmudgravelwater
and hid
them

the rest
is a nail
in
a board
in
a scarecrow:::::::::::::::::::::


en blå sten
en rød een
og en grå
dyppet i rumvæske
navnløse
og gravet ud
af dit venstre øje
kan måske kun indeholde
de sange
der lavede dig

                       finger. du véd det. du er forbundet
                       til støvørnene vi oversmurte med honning.
                       til skyøglerne i gravene. til den lille knogle
                       i havet. til øjeblikket hvor du indser, at du
                       ikke kan lade tyngdekraften finde dig.

og du befriede
dine spor
fra snemuddergrusvandet
og gemte
dem

resten
er et søm
i
et bræt
i
et fugleskræmsel

Sunday, January 3, 2016

(cross of birds / kors af fugle)

we stood in Milky Way up to our knees
and shovelled wolves' howls
into the veintunnel
beneath
the dissolving sea

a cross of birds sealed
our wounds
self inflicted
but wounds
nevertheless

an afterthought chiselled
in fish and fishermen's eyes
(where what is left
of the once roaring ocean rolls)

a sense of fatedoors opening
for the penflame
writing our endless
meantime:::---:::---:::---:::---:::---:::---:::---


vi i Mælkevej op til knæene
og skovlede ulvehyl
ned i venetunnelen
under
havet i opløsning

et kors af fugle
forseglede vore sår
selvpåførte
men ikke desto mindre
sår

en eftertanke mejslet
i fisk og fiskeres øjne
(hvor det der er tilbage
af den engang brølende hav ruller)

en fornemmelse af at skæbnedøre åbner sig
for penneflammen
der skriver vor uendelige
midlertidighed