Saturday, August 30, 2014

the longest day / den længste dag

”the sun rises at 4.25
and goes down 21.58”

that note of the longest day
is on my wall
now the darkness
comes creeping
and the tin dish
I left on the landing
fills with rain

algae's growing in it
forming a world
within mine
reminding me
of Tarkovsky's Mirror

come winter
it'll probably be used
for cat food
”solen står op 4.25
og går ned 21.58”

den note om den længste dag
hænger på min væg
nu hvor mørket
kommer krybende
og tintallerkenen
jeg efterlod på afsatsen
fyldes med regn

alger gror i den
og laver en verden
inde i min
og minder mig om
Tarkovsky's Spejl

når det bli'r vinter
vil jeg sikkert bruge den
til kattemad

Friday, August 29, 2014

apricot cookies / abrikoskager
apricot cookies

on needles
on photons
surfing on sweet apricot cookies
the angels arrive

they place a dead and dried up grasshopper
under my bed
exactly under the spot
where my head rests
(when and if it rests)
and where the anchor
of the dream-boat
usually is stuck

this might explain
the uneasiness of my sleep
and my urge
to swarm
by myself

had I noticed
I probably would have released
the poor thing
into the night
and suffered what else
the ethereal hooligans
would have come up with

like reminding me
of God 

abrikoskager

på nåle
på fotoner
surfende på søde abrikoskager
ankommer englene

de lægger en død og indtørret græshopper
under min seng
præcist under det sted
hvor min hoved hviler
(når og hvis det hviler)
og hvor drømmebådens anker
sædvanligvis
sidder fast

det kunne forklare
min urolige søvn
og min trang
til at sværme
for mig selv

havde jeg bemærket det
ville jeg sandsynligvis ha' sluppet
det stakkels kræ fri
og fundet mig i
hvad de æteriske hooligans
ku' ha' fundet på

som at minde mig
om Gud

Thursday, August 28, 2014

gondola / gondol

gondola


sleep well
world

a dry rustling of wings
against the windows
of my eyes

those lakes
I couldn't swim in
but wherein the sun
and the stars threw
bits of themselves
to blind me

in this hall
the night is
there's an organ playing
the deep notes only
it's the basic web
of darkness
surrounding, nay, besieges
the budding lotus
in the seahorse's pond

'keep your mind in hell
and fear not' he said
staring at his saviour
through the demons
filling his cell

with a fraction of his faith
I could get out of bed
and into the gondola
going down the lachrymal canal
under the Bridge of (my) Sighs

in a corner of my room
a spider plays his mandolin
in praise of tiny flies
and God's saints
in a very
Italian way

all is goodgondol

sov sødt
verden

en tør raslen af vinger
mod mine øjnes
vinduer

de søer
jeg ikke kunne svømme i
men hvori solen
og stjernerne kastede
dele af dem selv
for at blinde mig

i denne hal
som natten er
spiller et orgel
kun de dybe toner
det er nattens
grundlæggende væv
der omringer, nej, belejrer
lotussen i knop
i søhestens dam

'hold dit sind i helvede
og frygt ikke' sagde han
mens han stirrede på sin frelser
gennem dæmonerne
der fyldte hans celle

med en brøkdel af hans tro
kunne jeg komme ud af sengen
og op i gondolen
der sejler ned ad tårekanalen
under Sukkenes (mine) Bro

i et hjørne
spiller en edderkop
på mandolin
en prisen af Guds helgener
på en meget
italiensk
måde

alt er godt
'keep your mind in hell and fear not' St. Silouan the Athonite

Wednesday, August 27, 2014

king of mud / mudderkonge

king of mud

in a land without mountains
I make a pile
of mud and misanthropy

at the top I place a stuffed sparrow
calling it an eagle
Mr. Chairman or President
and grant myself license
to step on any living thing
that I feel like

granted
it's a matter of state of mind
rather than any measure
of objectivity

but that's how it is

it's a lonely place
being a self appointed king
even lonelier
than just being a scribbling sod
arranging letters in sequences
hoping they'll form
a gate to a sensible
universe

the final morning
(there's always one of those)
I smear over
my mud-lover with water
and she loses
her nose


mudderkonge

i et land uden bjerge
laver jeg en bunke
af mudder og misantropi

på toppen sætter jeg en udstoppet spurv
og kalder den en ørn
Hr. Formand eller Præsident
og giver mig selv tilladelse
til at træde på alt levende
sådan som jeg nu
synes

indrømmet
det er et spørgsmål
om sindstilstand
mere end en objektivt
begrundet beslutning

men det' sådan det det er

det er ensomt
at være en selvudnævnt konge
endnu mere ensomt
end blot at være en skriblende stodder
der arrangeret bogstaver
i håbet om at de vil lave en dør
til et fornuftigt
univers

den sidste morgen
(der er altid én af dem)
glatter jeg
min elskerinde af mudder
ud med vand
og hun taber
sin næse
Age of the Ax / Øksens Tid*

the last time I poured blood
into the clock
it went faster

now it has decided
to become a minor
god of rain

'Have faith' I said
mimicking an oracle
of bees

but it's still bone dry
and I'm an eye
left in its desert

to count every
grain of sand and every step
of every lizard

and in the Age of the Ax
that's not a bad place
to be

sidste gang jeg hældte blod
i uret
gik det hurtigere

nu har det bestemt sig for
at blive en mindre
regngud

'Tro' sagde jeg
idet jeg efterlignede
et bi-orakel

men det er stadig tørt som knogler
og jeg er et øje
efterladt i dets ørken

for at tælle
ethvert sandkort og ethvert
øgle-skridt

og i Øksens Tid
er det ikke et dårligt sted
at være
* title borrowed from / titlen lånt fra "Øksens Tid" af Preben Major Sørensen

Monday, August 25, 2014

notes / noterNotes

in the Tower of Valerian
I drank my fill
of moth and candle wine
and decided to place
a stone on each of my eyes

like in fairy tales
we gather wood and build
a king of twigs
to last us a day
at night he'll become light
and heat and be at the centre
of a good long chat

a philosopher starts off with a thread
and ends his speculations
wrapped in leaves

salvation will come
in the form
of a turtle
he says

and why not?

after all
he makes a killer
raspberry jam
Noter

i Baldriantårnet
drak jeg min portions
af natsværmer- og lysvin
og bestemte mig for
at lægge en sten
på hvert af mine øjne

som i eventyr
samler vi træ og bygger
en konge af kviste
som vil holde en dag
om natten vil han blive lys
og varme og i centrum
af en god lang snak

en filosof begynder med en tråd
og ender sine spekulationer
viklet ind i blade

frelse vil komme
i form
af en skildpadde
siger han

og hvorfor ikke?

han laver i hvert fald
en fandens god
hindbærmarmelade


Sunday, August 24, 2014

the marble ocean / marmorhavet

so clear
this vision of dusty pilgrims
turning into sugar fluff
at the foot of the hill

there's a sound of bells
and gnashing teeth
in the carpet
they read from

a chant for the infidels
in the cocoons hanging
from petrified clouds

those clouds
the marble ocean
spat out
when it got tired
of its own weight

maybe it's there
our limbs are woven
before we are born
and poured into
our temporary vessels

maybe
så klart
dette syn af støvede pilgrimme
der forvandles til sukkertråde
ved foden af højen

der er en lyd af klokker
og tænderskæren
i tæppet
de læser fra

en messen for de vantro
i kokonerne der hænger
fra forstenede skyer

de skyer
marmorhavet
spyttede ud
da det blev træt
af sin egen vægt

måske er det dér
vore lemmer væves
før vi fødes
og hældes i
vore midlertidige kar

måske


Sunday, August 10, 2014

spiders / edderkopper

usually I get rid of spiders
in my flat

but that one
in the corner
above the lamp
pointing upwards
I let be

it eats those
tiny insects
that come inside
on warm summers
like this one

that'll do

                                   let's dance I say to the neurons
                                   and they accept the invitation
                                   we do a pogo across the floor
                                   littered with painting in various
                                   degrees of un-finishment and get
                                   sweaty well I do I'm not sure neurons
                                   have that ability but they can keep
                                   track of a vague (I prefer it that way)
                                   map of the world and store data
                                   much better than anything and the pogo
                                   demands no special ability other than
                                   to be able to move arms and legs

either I hoover
them up/in

the spiders

or use an insecticide
with floral scent

and hoover them
up when they're
dead

it's practical

heartless
but practical

in those situations
I fear the stricter interpretations
of karma


…..........................................................................................


normalt fjerner jeg edderkopper
i min lejlighed

men den dér
i hjørnet
over lampen
der vender opad
la'r jeg være

den spiser
de små insekter
der kommer indenfor
på varme somre
som denne her

det funker

                                    lad os danse siger jeg til neuronerne
                                    og de tager imod invitationen og vi
                                    danser en pogo hen over gulvet hvor
                                    der nu er plads mellem malerier i forskellig
                                    grader af ufærdighed og bliver svedige
                                    altså jeg gør jeg er ikke sikker på at neuroner
                                    har den egenskab men de kan holde rede på
                                    et vagt (sådan foretrækker jeg det) verdensbillede
                                    og oplagre data meget bedre end noget andet
                                    og pogo'en kræver ikke særlige evner
                                     udover at kunne bevæge arme og ben

enten fjerner
jeg dem med støvsugeren

edderkopperne

eller bruger en insektgift
med blomsterduft

og bruger så
støvsugeren
når de er døde

det er praktiskt

hjerteløst
men praktisk

i de situationer
frygter jeg de mere rigide
fortolkninger
af karma

West / vest
yes the milk's
gone off

and
the world
is crazy

it's unbearable

at best

I can straighten
a bend nail
and my day
is made

someone will
have a better day
just getting
water

and I wash the dishes
again

now there's talk
about an old hurricane
coming our way

that's how it is
living where
the wind blows
East

mostly

a lot of shite
comes in
from the West

but we like
the moneyja
mælken
er blevet
sur

og verden
er gal

det er ubærligt

som
det bedste

jeg kan gøre
et bøjet søm
lige igen
og have en god dag

nogen vil have
en endnu bedre dag
med en smule
vand

nu er der snak
om en gammel orkan
der kommer
denne vej

sådan er det
at bo
i vestenvindsbæltet

for det meste

en masse lort
kommer ind
vestfra

men vi kan lide
pengene

Saturday, August 2, 2014

rain / regn


we talk
a lot about
the weather
in this country

we're used to
it
changing every
other day

we're not
comfortable
with having
the same kind
of weather
for longer periods

for days
the weathermen
and -women
have talked about
this weekend's
thunder and rain

a relief
really
should it
happen

it's been
unusually hot
for too long
now

for weeks

in fact

if the rain comes
I'll go out
in shorts
and t-shirt
and get soaked

that's the least
I
can
do
vi taler
meget om
vejret
her i landet

vi er vant til
at det
skifter hver
anden dag

vi har det
ikke godt
med at have
den samme slags
vejr
for længe ad gangen

i dagevis
har vejrmændene
og -damerne
talt om
denne weekends
torden og regn

en befrielse
faktisk
hvis det
skulle ske

det har været
usædvanligt varmt
for længe
nu

i ugevis

faktisk

hvis regnen kommer
vil jeg gå ud
i shorts
og t-shirt
og blive gennemblødt

det er det mindst
jeg
kan
gøre


colourful dolls / farverige dukker

colourful dolls

it might have been locked away or lost in a corner of time
one where no-one comes to clean
or dust
and spiders set up their web
in vain

that kind of forgottenness

generations of people may have passed it
in muddy shoes and with baggy pants
dresses mended with coarse thread
different well worn hats
talking about the price of bread
oil sugar and gold
or nothing

I'm talking about that “self” doll
we won at the fair by shooting
mechanical bears

it was purple and fluffy
though you remember it
as blue and chewable

we would use it to keep
the sky in its place
the dogs at bay
the ladybirds lively and hungry
the coffee warm
the pavement welcoming
our neighbours at an arm's length
or we would merge ours with their and discover
life in a colourful dolls house

farverige dukker

det kunne have været låst væk eller tabt i et hjørne af tiden
eet hvor ingen kommer for gøre rent
eller tørre støv af
og edderkopper sætter sine spind
forgæves

den slags glemthed

generationer af mennesker kan have gået forbi
i mudrede sko og posende bukser
kjoler repareret med grov tråd
forskellige slidte hatte
mens de talte om prisen på brød
olie sukker og guld
eller ingenting

jeg taler om den der ”selv”-dukke
vi vandt på gøglet da vi skød
mekaniske bjørne

den var lilla og plysagtig
selvom du husker den
som blå og tyggevenlig

dengang brugte vi den til
at holde himlen på plads
hundene fra døren
mariehønsene livlige og sultne
kaffen varm
fortovet imødekommende
vore naboer på god afstand
eller vi ville få vores til at smelte sammen med deres
og opdage
livet i et farverigt dukkehus

Ipso Facto

Ipso Facto


You are permitted to say 'chair', 'cup', 'table, 'hydrometer' and such. You can name all kinds of objects but not yourself or your own name. By midday you can say only verbs untill you have eaten your lunch. Check the barometer.

Du har tilladelse til at sige 'stol', 'kop', 'bord', 'hydrometer' og sådan noget. Du kan nævne alle mulige slags objekter men ikke dit eget navn. Ved middagstid er det kun tilladt at sige verber, indtil du har spist din frokost. Tjek barometeret.Ipso Facto

- 3 and 6 -

There's a planet. Humans live on some of if. They can't live everywhere. Some will have 3 meals a day, some more, some less, others nothing. On average there are 6 insect legs in any given chocolate bar.- 3 og 6 -

Der er en planet. Mennesker lever på noget af den. De kan ikke leve over det hele. Nogle vil få 3 måltider om dagen, nogle vil få mere, nogle mindre, andre får ingenting. I gennemsnit er der 6 insektben i en hvilken som helst chokoladebar.Ipso Facto

There's free will. It's a double-edged sword. You can use it to spread liver paste on bread or to cut the grass. If you have any. At 2.40 PM the wind dies down.

Der er den frie vilje. Den er et tveægget sværd. Du kan bruge det til at smøre leverpostej på brød eller til at slå græs. Hvis du da har noget. Kl. 14.40 lægger vinden sig.Ipso Facto

The pictogram shows a running man. I don't run. I stand still going 100,000 km/hour through space. The key to my front door and the key to my mailbox are of the same make and shape.

Piktogrammet viser en mand, der løber. Jeg løber ikke. Jeg står stille mens jeg farer af sted med 100.000 km/time gennem rummet. Nøglen til min hoveddør og nøglen til min postkasse er af samme mærke og form.

dark birds / mørke fugle


dark birds

let's not
space out
here

and imagine
the moon
actually
says

… stuff ...

instead
let us enter the room
where clouds
sleep
and rejuvenate

and agoraphobic
doctors
measure the length
of their own growing
yellowing
nails

                                 I could show you the map
                                 of the dark birds in my chest
                                 I drew it with spit and semen
                                 to lure in the dawn and a
                                 Venetian dancer one of those
                                 with nice feet and a soft spot
                                 for tiny purple cuttlefish – you
                                 will know her by her sepia
                                 tinted eyes – caught just outside
                                 Poveglia island of the dead


look!
the window
to the South
is full
of South

againmørke fugle

lad os ikke
space ud
her

og forestille os
at månen
faktisk
siger

…. ting …

lad os
i stedet
gå ind i værelset
hvor skyer
sover
og kommer
til kræfter igen

og læger
med agorafobi
måler
sine gulnende
negle
der vokser

                                    jeg kunne vise dig kortet over
                                    de mørke fugle i mit bryst jeg
                                    tegnede det med spyt og sæd
                                    for at lokke daggryet til og en
                                    venetiansk danser med én af
                                    dem med pæne fødder og et
                                    blødt punkt for små lilla blæk
                                    sprutter - du kan kende hende
                                    på de sepiafarvede øjne – fanget
                                    lige udenfor Poveglia de dødes ø

se!
vinduet
mod syd
er fuldt
af syd

igen