Thursday, May 28, 2015

Meanwhile somewhere else / I mellemtiden et andet sted


after the service
the priest fastens the lids
on the holy rats
slowly
she emerges from
an index of metals
”they're still here,
all 12” he rolls a ciggy
using a page from Genesis
her teeth growing
to full maturity piercing
the dark
the ultimate sacrifice again
will vinegar remove
holiness?
she eats moths
and lost swallows retracing
the song of revenge
sigh
something's rattling its chains
in the basement
time crawls into a worm
the room echoes
with uncounted days
forked
the tongue that gives him
a blow-job
she's here and
not here as a flesh-eating
voice
half awake
embracing the end of marble days
The Ultimate Word
drops to the floor
and fades
efter gudstjenesten
fæstner præsten lågene
på de hellige rotter
langsomt
træder hun ud fra
en fortegnelse over metaller
”de er her stadig,
alle 12” han ruller en smøg
af en side af Skabelsesberetningen
hendes tænder vokser
til fuld modenhed og gennemborer
mørket
det yderste offer igen
vil eddike fjerne
hellighed?
hun spiser natsværmere
og fortabte svaler og søger igen
hævnens sang
suk
noget rasler med sine lænker
i kælderen
tiden kravler ind i en orm
værelset genlyder
af utalte dage
han ryger Syndfloden (i stilhed)
og forveksler Moderens Ansigt
med en nål
standsende ved 80
kommer hun ud af puppen
som en kviksølvsommerfugl
kløvet
den tunge der gi'r ham
et blow-job
hun er her
og er her ikke som en kødædende
stemme
halvt vågen
omfavnende enden af marmordagene
falder Det Ypperste Ord
på gulvet
og visner

Sunday, May 24, 2015

theeth / tænder


as the sun
goes down
I eat an apple
with a knife

just like my
father's father did

sometimes it's just
a matter of te th
                       e

mens solen
går ned
spiser jeg et æble
med en kniv

ligesom
min farfar gjorde

nogle gange er det blot
et spørgsmål
om tæn er
            d

open window / åbent vindue

opened
(or closed)
the window
just enough
to let the wind
howl

an impression
of something
moving
something
happening

åbnede
(eller lukkede)
vinduet
kun lige nok
til at
lade vinden
hyle

et indtryk
af at noget
bevægede sig
noget
skete