Sunday, January 22, 2017

prose poems / prosadigte

I keep getting the year wrong. I should listen to my electronic devices in contact with localised world time but the fog distracts me.


Jeg bliver ved med at tage fejl af årstallet. Jeg burde lytte til mine elektroniske apparater, der har forbindelse til den lokaliserede verdenstid, men tågen distraherer mig.


:'Over the years' ... I'm old enough now to say that. My flat has a door on the outside and when people talk on the radio I'm trying to listen. On Wednesdays my right leg is made of water repelling cotton.'Gennem årene' ... Jeg er gammel nok til at sige dét. Min lejlighed har en dør på ydersiden og når folk snakker i radioen prøver jeg på at lytte efter. På onsdage er mit højre ben lavet af vandskyende vat.


:I roughly remember where I was when Lennon was shot and I remember that the girl I had planned to seduce said she had Chlamydia. Her father was a painter.

It rained a lot that day but mostly people in the streets were carrying Christmas presents.
Jeg husker nogenlunde hvor jeg var, da Lennon blev skudt, og jeg husker pigen, jeg havde planlagt at forføre sige, at hun havde Klamydia. Hendes far var maler.

Det regnede meget den dag, men folk på gaderne bar mestendels rundt på julegaver.


:If it wasn't already I'd invent a heron. Just to be able to say: I have seen a heron. The man who talks so very loud tries to get me involved in a talk about the weather but I need milk and headache pills so I trot on pretending to be deaf.


Hvis den ikke allerede fandtes ville jeg opfinde en hejre. Kun for at kunne sige: Jeg har set en hejre. Manden, der taler så vældig højt prøver at involvere mig i en snak om vejret, men jeg skal have mælk og hovedpinepiller, så jeg trasker videre og lader som om, jeg er døv.Tuesday, January 10, 2017

a concrete poem / et konkret digt

CONTAINER / BEHOLDER


\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/

\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/ 

\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/

\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/ 

\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/

\_/   \_/   \_/  \_/  \_/  \_/  \_/

Sunday, January 8, 2017

micro / mikro


in a night's house
cloth and doom


i en nats hus
stof og dommedag


:

to avoid the Iness
a start
a meal


at undgå jegheden
en begyndelse
et måltid


:


pain of hand
perhaps it's French?


hånds smerte
måske er det fransk?


:


this place has a name.
we're strangers

dette sted har et navn.
vi er fremmede


:


took a while to get used to writing the new year's digits
now: a magpiedusk


tog et stykke tid at vænne mig til at skrive det nye års numre
nu: et skadetusmørke


:


a bit longer than a thought dusk

en smule længere end en tanke skumring

:

for a while a room full of Chopin

et øjeblik et værelse fuldt af Chopin


:


it is

duskdet er

tusmørke


:


not like winter

a smoke
&
tinned sardinesikke som vinter

en smøg
&
sardiner på dåse


:


your pain
wakes up
before you do

and your word
for it
dreamsdin smerte
vågner
før du gør

og dit ord
for den
drømmer


:


some lawns gives birth to four shadows

nogle græsplæner føder fire skygger

:


fake star

falsk stjerne


:


I say to myself:
look! magpie!

and I look.Jeg siger til mig selv:
se! skade!

og jeg kigger.


:


just enough wind alive


lige vind nok i live


:


eye movemnet

øjenbevlægese


:


c rossion

k rrosion


:

sea
-inging


hav
-endende


:


it's a competion why the ball jumps

det' en konkurrence derfor hopper bolden


:


no need for a language
facing
an orange


sprog er ikke nødvendigt
overfor
en appelsin


:


I can turn on the tv and hear voices

jeg kan tænde for tv'et og høre stemmer


:


orangeing

appelsinende


:


the village
is on a map

I am
somewherelandsbyen
er på et kort

jeg er
et sted


:


my phone camera sees me

mit telefonkamera ser mig


:


Sund
        ay

when
the cloud
issønd
       ag

når
skyen
er


:


I talk
you talk
he she and certainly it talks

tonoone
jeg taler
du taler
han hun og den og det taler helt sikkert

tilingen


:


if you say so
there's a sun
up there

up there
there's a sun
if you say so

-

(thought it was a secret )
hvis du siger det
er der en sol
deroppe

deroppe
er der en sol
hvis du siger det

-

(troede det var en hemmelighed )


:


buy the burn-outs make a circus

køb de udbrændte lave et cirkus

: