Sunday, November 29, 2015

(heritage / arv)

the rain came and went

I passed on my powder-wings
to my imaginary son

I gave him a body of old floor boards
of bits of dopamine-dogs
of eider down and rusty nails

I set a dune aflame
to signal the homeland star
that he was ready
to return in my place

my heritage is written in the water
of a desert tribe
blue-skinned and sombre
hidden in The Skin of The Goat of the All-Seeing
inside the sound of mountain-whale's song
and there it will stay
till time too takes on a body
when it will go out of itself
to find its mate


regnen kom og gik

jeg gav mine pulvervinger videre
til min imaginære søn

jeg gav ham en krop af gamle gulvbrædder
af dopaminhunde
af edderdun og rustne søm

jeg satte en klit i brand
for at sende et signal til hjemstavnsstjernen
at han var rede til
at vende tilbage i mit sted

min arv er skrevet i en ørkenstammes vand
blåhudet og dyster
gemt i Skindet af den Altseendes Ged
inde i lyden af bjerghvalens sang
og der vil den forblive
til også tiden antager et legeme
når den vil gå ud af sig selv
for at finde en mage

By Schuster's Grace / Ved Schusters nåde

it's the forerunner of a storm
but for now it can only move a leaf
and a dead one at that
as it clings to the left eyebrow
of the man called Schuster (Schuster Majesticus)
he who makes sure that fluids mix
and yet keep their individual taste

he calls forth the name of an old king
to be thrown onto the wind as it grows
a name that will bind it to the twain hills
housing the bones of hares and deer
and fallen travellers, of restless minstrels
and jars of laughter once used
to scorn the mighty

thus things will stay in place
and poodles will remain poodles
only their shadows resembling
the beast
we fear


det er forløberen til en storm
men lige nu kan den kun bevæge et blad
og dét et dødt eet
som det klynger sig til det venstre øjenbryn
på manden, de kalder Schuster (Schuster Majesticus)
han, som sikrer, at væsker kan blande sig
uden at miste deres individuelle smag

han kalder en gammel konges navn frem
det skal kastes på vinden, mens den vokser
et navn, der vil binde den til de to høje
der huser benene af harer, og kronvildt
og faldne rejsende, af rastløse minnesangere
og krukker med latter, der engang blev brugt
til at håne de mægtige

således vil tingene forblive på deres pladser
og pudler vil forblive pudler
kun deres skygger vil ligne
uhyrerne
vi frygter

Monday, November 16, 2015

(Va bene?)

Va bene?
Va male?
The man who overheard Christ talking to Saint Catherine tries to cross the hot water pool with a lit candle though his house is full of water. His neighbours pull him out and he never reaches the far end.
Tu sei pazzo!
Once he locked up his family for seven years. They needed to be saved and below the town on the mountain top the road crawls away.
Misericoridia!
As always the dog comes out of nowhere.


Va bene?
Va male?
Manden, der overhørte Kristus tale til Sankt Catharina prøver at krydse springvandsbassinet med et tændt lys, selvom hans hus er fuldt af vand. Hans naboer trækker ham op, og han når aldrig den fjerne ende.
Tu sei pazzo!
Engang lukkede han sin familie inde i syv år. De skulle frelses og under byen på bjergtoppen kravler vejen væk.
Misericordia!
Som altid kommer hunden ud af intet.

Wednesday, November 4, 2015

(zeronauts / nullonauter)

I

and you were that wolf
that ate half the bridge
that in utter politness
(and careful, very careful)
took the road on it's back
(or what it its belly?)
and carried it
from one bank to the other


II

we have no rain of our own
our feet are moved by ravens
nailed to a marble book
drawn from the hungry ocean

our days as sailors too
are numbered by the twigs
of the ash tree
in the middle
of The Zero

and thus we become Zeronauts
I

og du var den er ulv
der åd halvdelen af broen
der af yderste venlighed
(og nænsomt, meget nænsomt)
tog vejen på ryggen
(eller var dens mave?)
og bar den
fra een bred til en anden


II

vi har ikke vor egen regn
vore fødder bevæges af ravne
naglet til en marmorbog
trukket op af det sultne hav

også vore dage som sømænd
er talte ved kvistene
på asketræet
i midten
af Nullet

således bliver vi til Nullonauter