Tuesday, September 30, 2014

pre-Copernican / præ-kopernikansk

stuck
in a pre-Copernican language
we agree
that the sun sets

it would anyway
even if we didn't
agree

or rather
us not agreeing
wouldn't stop
the Earth
rotating

but it's difficult getting used to

and to name it something like
“oh, our spot on Earth
is turning away from
the sun”
wouldn't make things easier

bits of history
live in our language
like horrible diseases
sleep in our DNA
like the tail
we once had
and the odd notion
that all other creatures
are ours to ab/use

but that's alright
we know what we mean
when we talk

in general

the growing darkness
is natural
let's face it
(yes, there are faces in the darkness)
with those candles
on offer at the supermarket
and the 1000
four and five armed
candlesticks
we have polished
with the grease of our thoughts
those slow and slug-like
thoughts that keep us firmly
knee deep in mud
and waste

from here we can marvel
at evolution
and pretend it doesn't
work in us

I
have been facing
the shifting of seasons
for half a century
or more
and so have you
and still the darkness
of winter
seems
scary

as I said:
it's difficult getting used to
vi sidder fast
i et præ-kopernikansk sprog
og enes om
at solen går ned

det ville den gøre alligevel
selvom vi ikke
var enige

eller rettere
vores uenighed
ville ikke standse
Jordens
rotation

men det er svært at vænne sig til

og at give det en benævnelse som
”se, vores plet på Jorden
er ved at dreje væk
fra solen”
ville ikke gøre tingene lettere

stumper af historien
lever i vort sprog
ligesom forfærdelige
sygdomme lever
i vort DNA
som den hale
vi engang havde
og den mærkelige idé
at alle andre væsener
er vores at mis/bruge

men det er i orden
vi véd hvad vi mener
når vi taler

sådan helt generelt

det voksende mørke
er naturligt
lad os se det i øjnene
(ja, mørket har øjne)
med de lys
der er på tilbud i supermarkedet
og de 1000 fire- og femarmede
lysestager
som vi har pudset
med fedtet fra vore tanker
de dér langsomme og snegle-agtige
tanker der holder os fast
i mudder og affald
til knæene

herfra kan vi stirre beundrende
på evolutionen
og lade som om at den ikke
angår os

jeg
har stået ansigt til ansigt
med årstidernes skiften
i et halvt århundrede
eller mere
ligesom dig
og stadig synes
vinterens mørke
skræmmende

som jeg bemærkede:
det er svært at vænne sig til

Sunday, September 28, 2014

autumn / efterår

autumn comes out
a crow's beak
with that triple caw
before dawn

that's how leaves
begin to assume the colours
of their dying
and the sons and daughters
of god begin to burn
wood and wear socks
                                 (if they don't already
                                  because they're ashamed of their feet
                                  and yes, a lot of people
                                  find feet ugly)
cars begin to cough
in the morning
                                 (the closer they are to
                                  your bedroom window
                                  the worse their cough gets)
and the wind will find
every crack in the house
and every hole
in your clothes
and your food gets cold
a lot quicker

you start seeing
old kings and their entourage
hurrying across the muddy fields
weighed down by their armour
and the clouds
made from lead
and mercury
those clouds
that will eventually cover Europe
and awaken the wolves
in men
                                 (but of course
                                  if you live in a country
                                  that never had a king
                                  and never experienced
                                  medieval Europe you'd probably see
                                  something else)

and then begins a season
that isn't meant for ice-cream
...


efteråret kommer ud
af en krages næb
med det tredobbelte kra
før daggry

det er sådan bladene
begynder at antage deres døds
farver
og guds sønner og døtre
begynder at afbrænde træ
og gå med sokker
                                      (hvis de da ikke allerede gør det
                                       fordi de skammer sig over deres fødder;
                                       og jo, der er mange, der synes
                                       at fødder er grimme)
biler begynder at hoste
om morgenen
                                      (jo tættere de er på dit
                                       soveværelses-vindue
                                      desto værre bliver deres hoste)
og vinden vil finde
enhver sprække i huset
og ethvert hul
i dit tøj
og din mad bliver hurtigere
kold

du begynder at se
gamle konger og deres følge
ride hastigt over mudrede marker
tynget af deres rustninger
og skyerne
lavet af bly
og kviksølv
de skyer
der en dag vil dække Europa
og vække ulvene
i menneskene
                                      (men selvfølgelig
                                       hvis du bor i et land
                                       der aldrig har haft en konge
                                       eller oplevet europæisk middelalder
                                       vil du sandsynligvis se noget andet)

og så begynder en årstid
hvor flødeis ikke hører hjemme


Saturday, September 27, 2014

n.t. / u.t.

I don't have a novel in me
I'm odd that way

I have no need to explain
THE WORLD
DIE WELT
LE MONDE
VERDEN
to anyone
I'm odd that way

(I do however hope
it'll make some kind of sense to me
before I die
but I'm not keeping my hopes up)

I soak my orchids
once a week

every 10th day or so in winter

I haven't got a green thumb
but slightly yellow fingers

in summer I can't see
the church on the hill
from my window
because of the leaves on the trees
but I can hear the bells

come winter
and it's there
again
right in front of
the sunset

sometimes

jeg har ikke en roman i mig
på den måde er jeg underlig

jeg har ikke behov for at forklare
TEH WORLD
DIE WELT
LE MONDE
VERDEN
for nogen som helst
på den måde er jeg underlig

(jeg håber dog
at den vil bive nogenlunde begribelig
før jeg dør
men jeg nærer ingen forhåbninger)

jeg sætter mine orkideer i blød
en gang om ugen

hver 10nde dag eller så om vinteren

jeg har ikke grønne
men letter gule
fingre

om sommeren kan jeg ikke se
kirken på højen
fra mit vindue
på grund bladene på træerne
men jeg kan høre klokkerne

når det bliver vinter
er den der
igen
lige foran
solnedgangen

nogle gange

Friday, September 26, 2014

flame / flamme

in a still room
I form my hand into a shelter
for a tiny flame
as I light a cigarette

it could take on an allegorical meaning
it doesn't
it's just a reflex

there's no wind in this room
or rain

sometimes I wonder
if there's life

but I breathe

on TV some actors
pretend to shoot actors
who pretend they die

they get paid to pretend

I don't

I haven't got anyone
to fool

i en stille stue
former jeg min hånd til et læ
for en lille flamme
da jeg tænder en smøg

det kunne antage en allegorisk betydning
det gør det ikke
det er bare en refleks

der er ingen vind i denne stue
eller regn

sommetider spekulerer jeg på
om der er liv

men jeg ånder

på TV lader nogle skuespillere
som om de skyder
nogle andre skuespillere
der lader som om
de dør

de får penge for at lade som om

det gør jeg ikke

jeg har ikke nogen
jeg kan narre

Thursday, September 11, 2014

chess / skak

you make a god
from empty beer cans
bits of string
twigs and used chewing gum
(spearmint)
and endow himher
with the power
to judge by your own
standards

I make a god
from empty beer cans
bits of string
twigs and used chewing gum
(strawberry)
and endow himher
with the power
to judge by my own
standards

in a lunch break
we go to the park
and ask them to throw down
Heaven's Wrath
on a couple of ducks
a poodle and a Jehova's Witness
trying to hand out
The Watchtower

nothing happens

but it would be fun if it did, eh?

on the way back
we stop by the pharmacy
to get some headache tablets
and antihistamines

you never know
do you?

in the middle of the room there's a set-up for chess match. the room is silent and silenced and - funnily enough - deep blue. I'm lead to the table - which seems just to have finished its supper of whale and saint stew - by a moving or waving or rolling carpet and not by my own accord, I might add. this doesn't happen because I want it to, I'm not very good at chess. it's been at least 40 years since I last played a game and back then I was stoned. I'm pressed into a chair by unseen but very heavy and decisive hands. I'm playing the black pieces and they're all pawns; the white pieces have queens instead of pawns the rest is normal. a giant slug (greenish white) enters the room and sits down - in as far as slugs are able to sit - opposite me. 'white begins the game' a disembodied voice says and the slug flings out a spear-like protuberance from between those slimy horns it has on its forehead. the spear goes through my brain. the last thing I hear before the darkness in my head spreads to the rest of me (and probably the universe) is: 'you are not my father'.du laver en gud
af tomme øldåser
stumper af snor
kviste og brugt tyggegummi
(spearmint)
og udstyrer hamhende
med magten
til at dømme efter dine egne
regler

jeg laver en gud
af tomme øldåser
stumper af snor
kviste og brugt tyggegummi
(jordbær)
og udstyrer hamhende
med magten
til at dømme efter mine egne
regler

i en frokostpause
går vi ned i parken
og beder dem om at nedkaste
Himmelens Vrede
på et par ænder
en puddel og et Johavas Vidne
der forsøger at uddele
Vagttårnet

der sker ingenting

men det ville da være sjovt
hvis der gjorde, ikk'?

på vejen tilbage
går vi ind på et apotek
for at få nogle hovedpinepiller
og antihistaminer

man kan aldrig vide
kan man vel?


i midten af værelset er der sat frem til et parti skak. værelset er stille og lydisoleret og - sjovt nok - dybt blåt. jeg bliver ført hen til bordet - som ser ud til lige at være blevet færdig med sit aftensmåltid af hval- og helgenstuvning - af et tæppe, der bevæger sig eller bølger eller vrider sig og ikke ved min egen hensigt. dette finder ikke sted, fordi jeg ønsker det. jeg er ikke særlig god til at spille skak og det er mindst 40 år siden, jeg sidst spillede og dengang var jeg skæv. jeg presses ned i en stol af usynlige men beslutsomme hænder. jeg spiller de sorte brikker og de er alle bønder; det hvide sæt har dronninger i stedet for bønder, resten er normalt. en gigantisk skovsnegl (grønligt hvid) kommer ind i værelset og sætter sig - i det omfang en snegl kan sidde - overfor mig. 'hvid åbner spillet' siger en stemme uden krop og sneglen skyder en spydlignende protuberans ud fra stedet mellem dets følehorn (for så vidt de er horn) i panden. spyddet går gennem min hjerne. det sidste jeg hører, før mørket i mit hoved spreder sig til resten af mig (og sikkert også universet) er: 'du er ikke min far'Monday, September 8, 2014

worms and beetles / orme og biller


intentionally left blank
that sheet
that could hold
a melodic duet
for moth and candle

the hand
supposed to write it down
forgot

the head
wherein it was conceived
got filled with rain
and muddy feet
something unseen
rotting away
and infected the scaffold
holding up the skull

that skull that mimics
repeats
mirrors
the curvature of Earth
(like a bullet does)
as seen from a hole
in the ground

we rewrite history
as seen
from the viewpoint
of worms and beetles
and agree that birds
are evil

at least we agree
on something
bevidst efterladt tom
det ark
der kunne holde
en melodisk duet
for natsværmer og lys

hånden
der skulle skrive den ned
glemte det

hovedet
hvori den var undfanget
blev fyldt af regn
og mudrede fødder
noget der ikke kunne ses
rådnede væk
og inficerede stilladset
der holdt hovedskallen oppe

den hovedskal der efterligner
gentager
spejler
Jordens krumning
(som et projektil gør det)
set fra et hul
i jorden

vi omskriver historien
som den ses
fra ormes og billers
synspunkt
og enes om at fugle
er onde

i det mindste
kan vi enes
om noget


Saturday, September 6, 2014

Locatelli

Locatelli
(no, he's not a ninja turtle)
fits this early
September sun
which is almost
too much

dust particles
(like me)
sparkles like
the stars whence
they ultimately
came
(again like me)

even this must have been
in God's thought

somehow it's gratifying
to look up Locatelli
and see how little
is know about him
like with
Josquin Des Pres
who remains
practically a ghost
and yet is a pillar
of his art

did he sneeze like I do?
I bet
and like here
flies would enter his rooms
and die before
they found a way out

strange
really
the window where they came in
is still openLocatelli
(nej, han er ikke en ninja turtle)
passer fint
til denne tidlige
septembersol
som næsten
er for meget

støvpartikler
(som mig)
glimter som
de stjerner
de dybest set
kom fra
(igen ligesom mig)

selv dette må have været
i guds tanker

på en måde er det tilfredsstillende
at slå Locatelli op
og se hvor lidt
der vides om ham
som med
Josquin Des Pres
som praktisk talt
forbliver et spøgelse
og dog er en en søjle
i sin kunstart

nyste han ligesom mig?
det vil jeg vædde på
og som her
ville fluer komme ind i hans værelser
og dø før
de kunne finde ud igen

underligt
egentligt
det vindue de kom ind ad
er stadig åbent

Pietro Locatelli, Italian baroque composer. Here's a little what he sounds like: https://www.youtube.com/watch?v=-SVF9MKsQ7Q